Årsmøte 6.mai 2021 kl.19.00 på Teams

Velkommen til årsmøte i Varingskollen Barnehage. Lyst til å være med å påvirke hverdagen til barnehagen? Bli med på årsmøtet på teams.

 Innkalling til årsmøte

Velkommen til årsmøte i Varingskollen Barnehage.

Grunnet koronasituasjonen vil årets årsmøte bli avholdt elektronisk via teams.

Link til møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVmNTI3ZjEtODZmOC00YjQyLWExODUtZTVlMTk1OTlmMTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221569b12c-0b34-43cc-9898-2738cf7c9bde%22%2c%22Oid%22%3a%22ba7c1ece-d18c-4e57-b894-8066e5bfc9c0%22%7d

Dato:,Torsdag 06.05 2020 Tid: kl 19:00 Sted: Teams

Saksliste til årsmøtet:

• Valg av møteleder

• Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen

• Godkjenning av innkallingen til møtet

• Godkjenning av årsmeldingen fra eierstyret

• Godkjenning av regnskapet for 2020 og orientering om budsjettet for 2021

• Eventuelle forslag om vedtektsendringer

• Eventuelt forslag om oppløsning

• Valg av styremedlemmer – styremedlemmer og 1 vara samt styreledervervet er på valg

• Valg av valgkomité

• Annet Styret legger ut alle møtedokumentene på nettsidene til barnehagen så snart de er klare.

 

Møt opp og få en innsikt i hvordan barnehagen drives.

Vel møtt! Med vennlig hilsen Eierstyret.