/>

Skoggruppemetoden - et pedagogisk verktøy

Skoggruppemetoden er en spesialpedagogisk metode som er utviklet av audiopedagogene Aina Nordahl, Elisabeth Jepsen og Sidsel Skappel Misund. Metoden fremhever naturens og skogens unike muligheter i samspillet mellom barn og voksne. I motsetning til mer tradisjonell spesialundervisning som legger vekt på å trene på barnets svake sider, fokuserer skoggruppemetoden på barnets sterke sider.

Naturen har en verdi i seg selv skriver Hessen, der mennesker gjennom alle tider har funnet glede, inspirasjon og ro. Han hevder at det foreligger en betydelig dokumentasjon på at naturen har en helsemessig effekt både fysisk og psykisk. Den senker stress og øker også kreativitet og læreevne. 

Hvordan kan turer i skog og mark og plassen uke bidrar til et inkluderende barnemiljø?

Vi opplever at naturen er den beste arena for lek, læring og utvikling. I følge forskjellige studier åpner naturen opp for mer allsidig lek på tvers av kjønn og alder, og barn som ellers sliter med å være med i leken inne i barnehagen. Disse får oftest være med når de er i naturen. Vi opplever også mindre konflikter, og begrunner det med at bar n og voksne har større armslag , stort matrialutvalg og flere utfordringer.

1. Naturen byr på utfordringer til alle barn uansett utviklingsnivå, ferdigheter og alder

2. Alle barn kan mestre noe ut i fra sine egne forutsetninger. Mestringsopplevelser, følelse av å mestre, er uhyre viktig for utvikling av selvtillit/positiv selvfølelse

3. God motorisk stimulering, grov- og finmotorikk, samt styrke- og kondisjonstrening. I skogen blir opplevelsen satt i sentrum, og barna kan øve seg og gjenta ulike aktiviteter hundrevis av ganger uten at det oppleves som trening.

4. Øker fellesskapsfølelsen. Positive opplevelser i et fellesskap bidrar til å utvikle god sosial kompetanse, som er viktig for all læring, samhandling og inkludering.

Skoggruppemetoden som et redskap til et inkluderende barnemiljø.

I vårt arbeid er målet å ha en liten gruppe en gang i uken, der vi ønsker å sette fokus på vennskap, inkludering, lekeregler og samarbeid. Metoden går ut på en tredeling

1. Planlegging: Vi planlegger hva vi skal samarbeide om og hvordan vi skal være mot hverandre (ukemål).

2. Gjennomføring: Vi gjennomfører turen med de oppgavene vi har blitt enige om.

3. Gjenkalling: Vi snakker om hva vi har gjort og hvordan vi har behandlet hverandre.

Skoggruppemetoden en helhetlig metode for barnets totale utvikling, men er et relevant redskap med tanke på mobbeatferd i barnehagen. Sosial interaksjon gjennom lek, grovmotoriske utfordringer og samarbeid gir barna en mulighet til å kjenne en sosial tilhørighet i en gruppe.

 

Skrevet av Ingrid Schiøtz, Pedagogisk leder