Rød avdeling

Rød tar imot 16 barn i alderen ett og to år. Vi er to pedagoger og fem barn- og ungdomsarbeidere som gjør alt vi kan for å lage gode dager for små og store på Rød Vi har to rom å boltre oss i inne, et fellesrom med puter og fine uteområder med sandkasse, husker og sklie. Vi er ute hver dag og går ofte på tur i nærmiljøet.

Vi vet at barn i spedbarnsalder lærer raskt og at erfaringer barnet får de første årene er avgjørende for hvordan det store barnet og siden voksne ser seg selv, møter og erkjenner verden. Derfor er voksenrollen i barnehagen veldig viktig for retningen barna utvikler seg i.

Pedagogikken ligger hos oss i den gode voksenrollen. Vårt arbeid for trygg tilknytning, et inkluderende barnemiljø, det gode samspillet med barna, nærhet, felleskap og kos bidrar til utvikling av trygge barn med tro på seg selv. To mål er viktige for oss i arbeidet med barna: «Jeg blir meg i møtet med deg!» «Et godt språkmiljø».

På Rød møter barna varme, tålmodige, nysgjerrige voksne som favner barna med respekt for deres ulikheter og særegenheter. Vi jobber aktivt for likeverd der alle barn skal kjenne seg betydningsfulle i felleskapet. Alle har verdi i kraft av å være seg selv. Hos oss får de hjelp til å få øye på den.

Vi legger til rette for utvikling og mestringsglede når barna oppmuntres til å prøve selv. Med muntre tilrop og veiledning av voksne skubbes barna vennlig mot videre utvikling.

Vi er levende opptatt av å skape et godt språkmiljø på barnas premisser. Vi vet at små barn lærer mer når de er i samspill og lek fremfor i voksenplanlagte samlinger. I leken bruker barna språket, får utløp for følelser, trener på sosiale ferdigheter, hermer hverandre, løper, hopper, danser og ler. Vi voksne deltar i lek og godt samspill med rikt og variert språk og passer på at alle får ta del i felleskapet. Vi byr på et mangfold av sanger, eventyr, historier, rim og regler som kan inspirere til lek, gode samtaler, skøy og aktivitet sammen med barna.

Gjennom året jobber vi med tre periodemål som er felles for småbarnsavdelingene våre: «Når de sier nei holder jeg opp!» «Jeg venter på min tur!» og «Det skal jeg klare!». Målene er fine å øve på i lek og aktivitet sammen med varme voksne som veileder og oppmuntrer. Erfaringene barna gjør seg gir viktig kunnskap om lekens spilleregler, får tro på seg selv og bidrar siden til at barna blir attraktive lekevenner og får innpass i lek med andre barn.