Rapportering av antall barn

Rapportering av antall barn i private barnehager som grunnlag for beregning av ordinært driftstilskudd.

Regulering av tilskudd og hjemmelsgrunnlag for retningslinjen

Kommunalt tilskudd til private barnehager reguleres i barnehageloven § 14 og tilhørende Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften). Lokale retningslinjer for rapportering av antall barn i private barnehager som grunnlag for beregning av ordinært driftstilskudd (retningslinjene) regulerer kun barnehagenes rapporteringsplikttil kommunen når det gjelder antall barn, barns alder og oppholdstid. Barnehageloven og forskriften gjelder for øvrig.

Retningslinjene følger av forskriften § 12 andre ledd:

«Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskuddsåret begynner»

Formålet med retningslinjen

Retningslinjene regulererrapportering av antall barn, barns alder og oppholdstid i private barnehager som grunnlag for tilskuddsberegning.

Hvem som omfattes av retningslinjen

Alle private barnehager i Nittedal kommune som er godkjente jf. barnehageloven § 10 og 11 og som mottar tilskudd jf. barnehageloven § 14 første og andre ledd.

Rapporteringer av barn som grunnlag for beregning av ordinært driftstilskudd – telletidspunkter

Nittedal kommune har 2 telletidspunkter som grunnlag for beregning av ordinært driftstilskudd per kalenderår:

1. Tilskudd for perioden 1. januar til 30. september beregnes på grunnlag av antall barn, barns alder og oppholdstid i barnehagen per 15. desember året før tilskuddsåret.

2. Tilskudd for perioden 1. oktober til 31. desember beregnes på bakgrunn av antall barn, barns alder og oppholdstid i barnehagen per 1. oktober samme år.

Vilkår for å telle barn 15. desember

 Antall barn med plass i barnehagen er innenfor barnehagens godkjenning når det gjelder innendørs leke- og oppholdsareal og barnehagens vedtektsfestede arealnormer for barn 0-2 år og barn 3 år og eldre.

 Avtale om plass er inngått senest 15. desember.

 Barnet har tiltrådt plassen per 15. desember enten ved at den er tatt i bruk eller at foreldrebetaling er iverksatt.

Vilkår for å telle barn 1. oktober

 Antall barn med plass i barnehagen er innenfor barnehagens godkjenning når det gjelder innendørs leke- og oppholdsareal og barnehagens vedtektsfestede arealnormer for barn 0-2 år og barn 3 år og eldre.

 Avtale om plass er inngått senest 1. oktober.

 Barnet har tiltrådt plassen per 1. oktober enten ved at den er tatt i bruk eller at foreldrebetaling er iverksatt.

 Barnet er bosatt i Nittedal og fyller 1 år i oktober og har søkt innen fristen for hovedopptaket og som det er avtalt oppstart for senest 31. oktober.

 Barnet er bosatt i Nittedal og fyller 1 år i november og har søkt innen fristen for hovedopptaket og som det er avtalt oppstart for senest 30. november.

I tilfellet barnet har plass i 2 barnehager på rapporteringstidspunktene

Dersom et barn har 2 barnehageplasser i forbindelse med bytte av barnehage, er det kun barnehagen der barnet faktisk benytter plassen per 15. desember eller per 1. oktober som skal rapportere barnet.

 

Barnehagenes rapporteringsplikt ved store aktivitetsendringer i periodene mellom telletidspunktene

Det vises til forskriften § 12 tredje ledd:

«De private barnehagene skal rapportere til kommunen om store aktivitetsendringer i barnehagen. Kommunen skal i disse tilfellene beregne tilskuddet til de private barnehagene på nytt».

 

Vedtatt - lokale retningslinjer - Rapportering av antall barn i private barnehager som grunnlag for beregning av ordinært driftstilskudd