Inkluderende barnemiljø

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne (Rammeplan for barnehager, 2017)

Satsningsområde for Nittedals barnehagene og derav Varingskollen Barnehage er «Inkluderende barnemiljø» som betyr at vi skal være nøye med å passe på at alle blir inkludert, sett og tatt vare på i barnehagehverdagen. Dette betyr vi som voksne må være tett på og i samspill med barna.

Vårt mål er at miljøet i vår barnehage er trygt og sikrer at alle føler seg inkludert i fellesskapet. Satsningsområdet vil kreve oppmerksomhet fra personalet i barnehagen og stor grad av samarbeid med foreldrene.

De voksne skal følge opp og passe på at alle får være med og at alle har en posisjon i gruppa. Likeverd i aktiviteter, turtaking og voksenkontakt skal stå i fokus. De voksne skal jobbe aktivt for å fange opp avvik og avverge at noen til stadighet kommer utenfor fellesskapet. 

Vi skal sikre at barna lærer å samarbeide slik at konflikter og misforståelser raskt blir løst. Vennskap er viktig å ha i barnehagen. Her skal personalet spille barna gode og være en døråpner til fellesskapet. Ingen skal være uten venner eller gå alene. De voksne har ansvaret for at inkludering blir tydelig for barna og sette fokus på at alle er betydelig i gruppa.

Kjærlighet og medmenneskelighet skal være en stor del av hverdagen på vei mot det inkluderende barnemiljøet i barnehagen vår.

Her vil du kunne lese om null tollreanse mot mobbing/utstengelse, flere av barnehagens verktøy i dette arbeidet, samt lekens betydning.