Barnehageloven

Barnehagene hører under Kunnskapsdepartementet og reguleres gjennom lov om barnehager av 17. juni 2005 (barnehageloven). Departementet fastsetter rammeplan for barnehagen med retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Ifølge lovens § 1 skal barnehagen gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.