Medisinering i barnehagen

All medisinering bør så langt det er mulig utføres av foreldrene utenom barnehagetiden!

Legemiddelhåndtering er ikke regulert i barnehageloven og det kan ikke av barnehageloven utledes ansvar for barnehagen til å bistå med legemiddelhåndtering. Dersom et barn har behov for legemidler i barnehagen og legemiddelhåndteringen etter legens forsvarlighetsvurdering ikke krever helsefaglig kompetanse, må foreldrene/foresatte i hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om, og på hvilke vilkår, barnehagen kan bistå. Eventuell legemiddelhåndtering i barnehagen må derfor bygge på en konkret avtale mellom foreldrene/foresatte og barnehagen

 

Følgende skjema må fylles ut:

  • Medisinkort. Her angis hvilke medisiner som skal gis. Dette må undertegnes av foresatte.
  • Avtale om medisinering. Her angis ansvarsforhold, hvilken informasjon og opplæring banehagen må ha og hvem som kan gi medisiner. Dette må undertegnes av foresatte og minst to representant for barnehagen.
  • Kvitteringsskjema for mottak. Her angis hvilke medisiner som er mottatt og mengden på de medisinene som skal gis. Dette må undertegnes av den ansatte som mottar medisinene.
  • Registreringsskjema for utlevering. Her registrerer personalt tidspunkt og dose for medisinering og eventuelle avvik eller bivirkninger. Foreldrene må sjekke dette skjemaet hver dag ved henting.