Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget i barnehagen (SU) er et organ sammensatt av foreldre/foresatte, ansatte, representant fra eierstyret og daglig leder i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Ifølge forskriftene til barnehageloven skal SU være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for de partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.

Samarbeidsutvalget 2018/2019:

Avdeling: Navn: Telefon: E-post: Rolle:
 Rød        Foresatt
 Rød Tone Andersen      Ansatt
 Blå        Foresatt 
 Blå Martine Gjengstø      Ansatt
 Grønn (leder) Anna Olsen      Foresatt
 Grønn Unni R Erichsen      Ansatt
 Gul         Foresatt
 Gul Lisbeth Øversveen      Ansatt
 Naturligvis Ane Strømsæther     Leder
 Naturligvis Vegard Indrevik      Ansatt
 Styret Øyvind Sundsvalen      Styreleder
 Daglig leder Jorunn Indrevik      Daglig leder

 

Av hensyn til kontinuitet i SU, blir foreldre-representantene valgt for to år om gangen, og ansatte-representanter valgt for ett år av gangen. Det betyr at det alltid kommer nye representanter hvert år, men at det også alltid sitter noen med litt erfaring.


Hvordan jobber vi?


Arbeidet i SU foregår ved at vi har fra 2-4 møter i halvåret, eller ved behov. I tillegg blir det noe organisering i forbindelse med arrangementer og dugnader. Gjennom arbeidet i SU får vi muligheten både til å påvirke våre barns hverdag og samspillet mellom barnehage - foreldre/foresatte, i tillegg til å få innsikt i driften av barnehagen. SU vil gi ut halvårplaner for å gi dere et innblikk i hva vi gjør, og vi håper dere bruker oss aktivt til å komme med innspill av ulik art.

SU har også en postkasse på hver avdeling hvor man har mulighet til legge innspill, ideer, spørsmål f.eks. Disse sjekkes jevnlig av våre reprensentanter.
 
Referat fra møter i SU 2021/2022: